خانه نجوم نجف آباد

تهیه کننده : گروه رصدی

آتش بازی درآسمان زمین

 

وقتی که ذرات گردوغباری که درفضای بین سیارات وجوددارد واردجو شده وبراثرحرارت ومقاومت هوا آ نقدرگرم می شود که می درخشد.درمتون علمی به آن شهاب واره می گویند.

به ردپای نورانی وبه جای مانده از آن شهاب می گویند. درزبان عامیانه هم به معنای جسم و رد نورانی است.دیدن شهاب هابه دودسته تقسیم میشود: دسته ی اول  شهاب های که به صورت تصادفی واتفاقی رصد می شوندوعامل به وجودآورنده ی آن ذرات ریز بین سیاره ای می باشد.که به طورپراکنده درفضا پخش می شوند.دیدن آنها کاملا اتفاقی است و نمی توان زمان آن راپیش بینی کرد.دسته ی دوم به صورت باران شهابی دیده می شوند. دراین گروه ازبارش شهابی زمین ازمیان توده ای ازذرات فضایی عبورمی کند که در این هنگام درمدت کوتاهی تعداد زیادی شهاب می توان مشاهده کرد که دراصطلاح رگبار شهابی رخداده است........

 

.

.

 

 

 


یک اصطلاح شهابی

در هنگام عبورذرات از جو زمین چون این ذرات باسرعت زیاد(چند ده کیلومتر برثانیه)وتقریبا بصورت موازی عبور خود رانشان می دهند درنتیجیه ازدید ناظر زمینی از یک نقطه آسمان خارج می شوند که به آن نقطه کانون بارش گفته می شود.بارش شهابی زمانی اتفاق می افتد که زمین ازمیان توده ای از ذرات بگذرد.این ذرات درمدارهای موازی ونزدیک به هم وبه دور خورشید می گردند.وقتی که زمین ازمیان آنها عبورمی کند این ذرات به طورموازی به جو برخورد می کند وما این طور تصور می کنیم که آنهااز یک نقطه سرچشمه می گیرند.البته کانون بارش نقطه کوچکی نیست بلکه محدوده ای کوچکی ازآسمان است

 

ردپای دنباله دار

منشا بسیاری از بارش ها دنباله دار ها هستند.این صخره های یخی با نزدیک شدن به گرمای خورشید به قطعات زیادی تقسیم شده که درراستای حرکت قبلی دنباله دار حرکت می کنند وزمین ما درگذر سالانه خودازمیان آنها عبورمی کند. به عنوان مثال :  ذرات به جامانده ازدنباله دار سویفت-تاتل که باعث به وجود آمدن بارش شهابی برساوشی در 20مرداد هرسال شده است. این بارش یکی از زیباترین ومعروفترین بارش

 هاست

 

 

با دیدن پنج شهاب می توان کانون بارش رامشخص کرد.

 

اسمی برای تگرگ های شبانه

نام شهاب باران ها معولا براساس کانون بارش آنها صورت می گیرکه با قرار گرفتن حرف (ی)درآخرهر صورت فلکی کامل می شود.به عنوان نمونه بارش شهابی اسدی.اگر بارش درنزدیک یک ستاره ی مشخص درصورت فلکی مورد نظر باشد نام آن ستاره را هم درنام گذاری استفاده می کنیم تا مکان دقیق آن مشخص شود.مثال : اتا-دلوی  یعنی کانون بارش در نزدیک ستاره ی اتا در صورت فلکی دلوی می باشد.

 

 چگونه رصد های خودرا ثبت کنیم:

اگر بجز لذت بردن از شهاب باران بخواهیم در کنار آن کار علمی انجام دهیم باید با مشخصات آنها آشنا باشیم وبدانیم چه چیزهایی را باید ثبت کنیم:

1-زمان

 

زمان شروع بارش شهابی      :  ورود زمین به توده ی ذرات

زمان اوج بارش                   : زمان رسیدن زمین به بخش متراکم ذرات

زمان پایان بارش                  : خروج زمین از توده ی ذرات2-قدر

 

قدرمقدار درخشند گی که یک جسم  سماوی می تواند داشته باشد .قدر شهاب  به میزان روشنایی آن در هنگام بارش است.می توان قدر شهاب واره راباستاره ای مشخص مقایسه کرد و قدر آن را بیان کرد اما در ارتفاع مختلف جو قدر شهاب ها با نیم واحد قدر تغیر می کند.اگر شهاب واره درارتفاع بیش از 65درجه باشد این اثر محسوس نیست.

ولی بین ارتفاع  45   تا 65 نیم درجه افت نورانیت دارد ودر15 درجه به 3 واحد قدر کاهش می رسد که باید آن را درثبت اطلاعات به کار ببریم.

               قدر تقریبی برخی ازاجرام آسمانی برای تخمین قدر شهابها

 

قدر

جرم

-12

ماه کامل

-4

سیاره ی زهره

-2

سیاره ی مشتری

    -1/5

شعرای یمانی

0

سماک اعزل –نسر واقع –عیوق

+2

ستاره ی قطبی-آلفای دب اکبر-گاما  اسد

+5/2

بتا میزان-گاما ی دب اکبر-دلتا اسد

+5/3

بتا ی عوا-زتا سنبله-اپسیلون ثور

+5

اتا دب اضغر-اپسیلون شیلاق

3-طول رده:

طول ظاهری مسیری که یک شهاب طی می کند طول رده گفته می شود.که می توان با اندازه های تقریبی ومقیاس های زاویه سنجی بر حسب درجه بیان می شود.

 

4-رنگ شهاب:

شهاب واره درهنگام عبور ازجو گاذهای اطراف راگرم ویونیده می کند.می دانیم که هر عنصری دارای طیف رنگی خاص می باشد.بنابراین شهاب واره با برخورد با ملکول های مختلف جو رنگ های متفاوتی می تواند داشته باشد. به عنوان مثال : رنگ سبز نشان دهنده ی سوختن اکسیژن در جو و

 

 آبی " نیتروژن و زرد" سدیم در جومی باشد.اگر هم سرعت شهابها زیاد باشد معولا به رنگ سفید دیده میشود.

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                 ادامه دارد..............

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون