خانه نجوم نجف آباد

The Elegant Universe            

نام:جهان دقیق             The Elegant Universe            

محصول:آمریکا

سال تولید:2003

 مدت فیلم:3 ساعت (دو DVD)

موضوع:

بحث درباره تئوریهای مشهور و مهم از دانشمندان بزرگ مانند انیشتین 

و نیوتون و... و چگونگی بوجود آمدن این تئوریها. بررسی تمام موضوعات

شگفت انگیز این جهان مانند تاثیرات جاذبه و رادیواکتیو وساختار اتم ها و

الکتریسیته و ...

برسی پدیده های این جهان از اتم گرفته تا زمین و پایان عمر کهکشانها

و به وجود آمدن زمان آنها و ...


بخشها:

به طور کلی در این فیلم سه بخش مورد بحث قرار می گیرد که هر بخش شامل هشت موضوع زیر است:

Part 1:

1. A theory of everythingیک تئوری برای همه چیز                                             

2. Newtons embarrassing secretراز نگرانی نیوتون                                      

3.A new picture of gravityحالتی جدید از جاذبه                                                   

4.A strange new worldیک دنیای جدید عجیب                                                     

5.The quantum caféکافه کوانتوم                                                                     

6. gravity-the odd man outجاذبه- مرد عجیب و غریب رفت                                

7.String theory to the rescueتئوری تکان دهنده به داد رسید                                

8.A science a philosophyعلم فلسفه؟                                                              

Part 2:                                                                          

1.Two conflicting sets of lawsدو قانون متفاوت                                                 

2.One master equation یک تساوی اصلی                                                        

3.The birth of string theoryتولد یک تئوری تکان دهنده                                       

4.The standard modelمدل استاندارد                                                                

5. Wrestling with string theoryدرگیرشدن با تئوری تکان دهنده                            

6.The theory of everythingتئوری ای درباره همه چیز                                         

7.Multiple dimensionsابعاد متعدد                                                                   

8. Five flavors of string theoryپنج حال و هوای تئوری تکان دهنده                       

Part 3:

1.The wild west of physicsغرب وحشی فیزیک                                                 

2.The potential of stringsپتانسیل تکانده                                                           

3.Getting to one theoryرسیدن به یک تئوری                                                     

4. Parallel universeجهان موازی                                                                      

5.Escaping gravity جاذبه فرار                                                                          

6.Riddle of the Big Bangراز انفجار بزرگ                                                        

7.Sings of stringsعلائم تکان دهنده                                                                    

8.Too elegant to be wrongخیلی دقیق تر از آن است که بتوانداشتباه باشد                 

نوشته شده در ساعت توسط نظرات ()

Design By : Pars Skin


فروشگاه اینترنتی گنبد نیلگون