گزارش رصد هلال شامگاهی ربیع الثانی1436

تاریخ رصد :چهارشنبه1بهمن1393، 29ربیع الاول1436، 21 ژانویه2015

محل رصد : نجف آباد

طول و عرض جغرافیایی رصدگاه : 51:23شرقی ،32:37 شمالی

زمان استقرار در رصدگاه :17:00

اسامی رصدگران : آقایان :حسن قضاوی ،عبدالرحمن نادرخانی

خانم زهرا گلی

همراهان:آقایان: رسول فرقانی ، روح الله هنرمند

ابزارهای مورد استفاده : دوربین دوچشمی 80×20 ،70×15

غروب محاسباتی خورشید : 17:26

غروب ظاهری خورشید :17:20

نتیجه ی رصد : هلال با چشم مسلح وغیرمسلح رویت شد.

خلاصه ی رصد  با چشم غیر مسلح

 زمان اولین رویت  :

17:36

اولین رصد گر رویت کننده :

حسن قضاوی

زمان آخرین رویت :

17:41

آخرین رصدگر رویت کننده :

رسول فرقانی

خلاصه ی رصد  با چشم  مسلح

 زمان اولین رویت با ابزار :

17:34

اولین رصد گر رویت کننده :

زهرا گلی

نوع ابزار :

دوچشمی 70×15

زمان آخرین رویت :

17:41

متصدی تنظیم گزارش :  حسن قضاوی دبیر ستاد استهلال شهرستان نجف آباد                            


 

/ 0 نظر / 18 بازدید