گزارش رویت هلال صبحگاهی رجب1436

گزارش دهنده:

حسن قضاوی دبیرستاداستهلال شهرستان نجف آباد

تاریخ رصد:

یکشنبه27/2/1394 هجری شمسی، 28/7/1436 هجری قمری

ساعت شروع رصد:

5:30

مکان رصد:

استان اصفهان ؛شهرستان نجف آباد؛ پشت بام منزل

مکان طلوع خورشید:

پشت مانع

نتیجه رصد:

هلال رویت نشد.

توضیحات:

به علت مکان طلوع ماه پشت ساختمان موفق به رویت هلال نشدم.

وسایل وابزار:

دوربین دوچشمی80*15

رصدگران:

زهرا گلی

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید